ePUB By Müge Serin Öztürk ✓ Bölünme ò Veterinary Medicine Ä Read

T m ya ant m z boyunca d ncelerimizi, hareketlerimizi y neten beynimiz G n n birinde v cudunuz beyninizden ba ms z hareket etmeye ba larsaBabas n n zoruyla evlendirilen gen kad n, koca daya ndan kurtulabilmek i in iki ocu unu da alarak o ok sevdi i g ne li memleketi Mu la dan ka p Ankara ya yerle mi ti Ba lar na gelecek en k t eyin babas n n kendilerini bulmas oldu unu d nen delikanl ok yan l yordu Kendindeki acayipli in fark na vard nda, olacaklar durdurmak i in belki de ok ge kalm t Bedeni kendi kontrol d nda hareket etmeye ba lad nda ekti i ac tarif edilemezdi Kollar , bacaklar verdi i emirleri dinlemiyor, kontrols z a z ndan kan s zc kler y z nden deh ete kap l yordu Kendisinde bir gariplik oldu unu anlam t Farkl yd Bir insan m yd Yoksa ba ka bir ey mi evresindekilerin s yledi i her a klamay kabul etmeye haz rd imdi de kar s ndaki bu adam ona akl ndan bile ge irmedi i bir eyden bahsediyordu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *