Free Download ✓ Mano tikėjimo iltys. Tekstai, atsiradę iš stebėjimo, patirties ir vaizduotės ePUB By ☆ Sigitas Parulskis ç

Tai tik dar vienas bandymas atkurti, i traukti i neb ties bent ma yt skiautel gyvenimo audinio, kur kaip nevilties apimta Penelop kadaise ard iau, pl iau, naikinau nirtingai, tb tinai.An dien ma iau pl dur vidury up s Jis atkakliai kovojo su srove ir d l optin s apgaul s kartais atrod , kad auniai iriasi priek , nors i ties stov jo vietoje.Kiek daug pastang reikia, kad liktum bent jau vietoje, kad atsispirtum nenumaldomai srovei sikirt s nagais ir dantimis t ma skiautel audinio, kur pavyko atgaminti, nustverti begalin se, klaid iose atminties saugyklose.Naujausia Sigito Parulskio knyga trump tekst , para yt pastaraisiais metais, rinkinys Ra ytojas d miai stebi m s gyvenim , apm sto vairius visuomen s rei kinius ir, pasitelkdamas ironij bei paradoks , meistri kai pasakoja tragikomi kas istorijas, kurias patenka herojai, tartinai pana s mus Ra ytojas negaili savo persona kasdien se situacijose juos u gri va maginiai nutikimai ir negailestingai veriasi nuoga tiesa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *