Kindle Ebook Author Erendiz Atasü ↠ Dün ve Ferda ✓ Sexual Health ✓ Book Downlooad

Niye h z nlenirdi O lu i in mi Selim Beyaz t n hayali d yor hat ralar n st ne H z n, K z m hocaya yabanc yd Yoksa de il miydi Kapal pencereler Ferda n n y z ne kapanm Bina onu d l yor Bir zamanlar d lad mazi, imdi Ferda y d l yorErendiz Atas n n yeni roman D n ve Ferda, 60 l y llardan bug ne uzanan bir d nemi mercek alt na al yor lk sayfalarda kar m za mezuniyetinin verdi i zg rl k sevinciyle havalara u ar bir halde kan Ferda, roman m z n ana kahraman Atas , onu yaln zca usta bir romanc kimli iyle de il, bir toplumbilimci, bir psikolog g z yle de inceliyor A klar , cinselli i, niversiteye ba lar ba lamaz kar la t politik ortam kar s ndaki tutumu, sol d nceye bak , tart malar , g rd bask ve i kenceyi etrafl ca, ya am boyunca evresinde yer alm ba ka karakterlerle birlikte anlat yor.D n ve Ferda, sol hareketin 90 lara kadar ya ad deneyimi ve sonu lar n tart mas bak m ndan da zerinde ok a konu ulacak bir roman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *