Sexual Health ✓ Simonvs Download Šťastné konce nešťastný svet Kindle By Alica Bartková

So a s Petrom predstavuj ide lny man elsk p r aspo v o iach okolia Peter si postavil So u na piedest l, je centrom a n pl ou jeho ivota, a k m ju nepristihne v posteli S in m A vtedy sa mu zr ti cel svet Nespravil sc nu, nepovedal ani slovo, iba si v r chlosti zbalil p r vec a zutekal Rozvodom sa pr beh nekon , v skuto nosti iba za na, obaja ij samostatn , oddelen ivot, ale je tu e te nie o Nevera je druh m naj astej m d vodom rozvodu, a hoci sa n jdu man elia, ktor navonok deklaruj , e vz jomn nezhody prekonali, v zad v dy zost va pocit zrady, ktor im strp uje spolu itie.Peter prekvapil So u v posteli s in m mu om C ti sa pon en a zranen Ten obraz m neust le pred o ami, nevie sa ho zbavi Utek pred cel m svetom, ale pred vn torn m zrakom sa ujs ned N hodne sa ubytuje v prvom hoteli Tu sa zozn mi s Tom om, ktor mu sa vyrozpr va Nech pe, o sa s n m deje, pre o sa zveruje plne cudziemu mu ovi Tom je ch pav , upokoj ho, privedie na in my lienky Je aj pr a liv , in , umelec so svojsk m poh adom Ich priate stvo prerastie do vz jomnej n klonnosti.So a vie, e Peter jej neodpust , nech pe, ako mohla tak hl po pod ahn kolegovi a zni i v etko, o dlh roky budovala S hlas s rozvodom, hoci ak s Petrom die a.Tom si buduje nov vz ah, je astn , e ho niekto ak doma a nemus sa poneviera po n kladn ch a nudn ch ve ierkoch V etci nie o stratili a aj nie o na li, no astn konce v ne astnom svete s zriedkav.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *